Chương 1. Kiến thiết dòng tiền – Tạo lập thói quen